15AH, San Francisco

电话:138-1857-8692

Send Your Mail At:

568555084@qq.com

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

化妆品活性分子

化妆品活性分子

植物选择

测试了不同提取物
o 令人关注的来源:
吴茱萸果实(2006)

吴茱萸: 传统中药

中国药典
o 已使用2,000 年:
 浸泡
 贴膏(与醋混合)
 粉末 (干燥碾磨)
o Wu-Zhu-Yu
o 抗真菌
o 止疼 (头痛, 腹痛…)
o 收敛止血

cosmeticprocessingplant